Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES
 
Załącznik do Zarządzenia nr 5/2021

1. Informacje ogólne
1) Dostawcą witryny oraz serwisu: www.santex24.pl
jest firma: „SANTEX24” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentowana przez Zarząd, w osobach: Roberta Grzelaka i Anny Gała, z siedzibą w Pabianicach przy ulicy Kresowej 20 lok. A, kod poczt. 95-200, NIP 7311827389, REGON 472960668 (w tekście: Firma). Podmiot ten, jest także administratorem danych użytkowników (pacjentów) udostępnionych przez użytkownika lub pobranych od użytkownika za pośrednictwem tej strony, z zastrzeżeniem ppkt.  3.1. i ppkt. 3.2. poniżej.
2) Z Administratorem można się kontaktować w następujący sposób:
a) listownie: ul. Kresowa 20 lok. A, 95-200 Pabianice
b) pocztą elektroniczną (e-mail) pod adresem: office@santex24.pl
c) telefonicznie: 42 215 24 51
3) Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), gdyż nie ma takiego obowiązku prawnego z uwagi na treść Wytycznych Grupy Roboczej, która została powołana na mocy art. 29 dyrektywy 95/46/WE - „Wytyczne dotyczące inspektorów ochrony danych (DPO) z dnia 13.12.2016 r., zmienione i przyjęte w dniu 05.04.2017 r., 16/EN, WP 243, s. 8, https:giodo.gov.pl/pl/1520259/10066 (dostęp: 24.02.2018 r.).
4) Firma przykłada szczególną wagę do poszanowania prywatności klientów, w tym m.in. użytkowników odwiedzających strony: www.santex24.pl. Zależy nam na tym, aby każda osoba miała pełną świadomość jakie dane pozyskujemy, w jakim celu oraz, jak może chronić swoją prywatność. Jednocześnie dokładamy wszelkich starań, aby dane osobowe były przetwarzane nie tylko zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ale również najwyższymi standardami bezpieczeństwa.
5) Dokładamy szczególnych starań, aby Państwa dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty. Dane są zbierane i przetwarzane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach. Dokładamy starań, aby przetwarzać dane jedynie w niezbędnym zakresie oraz, by zawsze były prawidłowe i w razie potrzeby aktualizowane. Dane osobowe są przetwarzane w okresie nie dłuższym niż jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania lub nie dłużej niż to wynika z przepisów prawa. Za nadrzędną wartość przyjmujemy dbałość o integralność oraz poufność danych osobowych.
6) Korzystając ze strony internetowej www.santex24.pl, każdy użytkownik akceptuje zasady zawarte w niniejszej Polityce prywatności i Plików Cookies.
7) Przedstawione w tym dokumencie zasady dotyczą zachowania prywatności i plików cookies oraz określają sposób, w jaki Firma pozyskuje, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe klientów (zamiennie: użytkowników), w drodze następujących procesów:
a) odbiór informacji dobrowolnie podawanych przez użytkowników poprzez ich wprowadzenie w formularzu lub podanie w związku z prowadzeniem korespondencji z Firmą;  
b) zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies;
c) gromadzenie logów serwera www oraz, operatora hostingowego strony www.santex24.pl
d) działanie narzędzi analitycznych szczegółowo opisanych w niniejszej „Polityce prywatności i Plików Cookies”.
8) Nie udostępniamy jednej uniwersalnej klauzuli informacyjnej, natomiast obowiązek informacyjny realizujemy w ramach każdego zadania (ryzyka) z osobna. Szczegółowy katalog usług znajduje się na stronie: www.santex24.pl, gdzie w zakładce „o nas-RODO”, opublikowano wszystkie klauzule informacyjne.
9) Niniejsza Polityka prywatności i Plików Cookies została wprowadzona w dniu 7 grudnia 2021 r.

2. Zasady przetwarzania danych osobowych
2.1. Zasady ogólne
1. Zarówno Firma, jak i wszelkie inne podmioty przetwarzające dane użytkownika (klienta) w związku z korzystaniem ze strony www.santex24.pl zobowiązane są do stosowania niżej określonych zasad. Jakiekolwiek naruszenie wskazanych zasad przez administratora, lub podmiot przetwarzający dane, upoważnia użytkownika (klienta) do skorzystania z przysługujących mu następujących praw:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO)
b) uzyskania kopii swoich danych osobowych (art. 15 RODO)
c) żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)
d) żądania usunięcia niektórych danych np. numeru telefonu oraz danych, których minął okres przechowywania (art. 17 RODO)
e) żądania ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)
f) wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)
g) przeniesienie danych (art. 20 RODO)
2. Korzystnie ze wskazanych uprawnień może zostać ograniczone lub wyłączone jedynie na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, do których stosowania jest zobowiązany Administrator.
3. Jeśli prawa pacjenta zostaną naruszone nieprawidłowym przetwarzaniem danych wówczas przysługuje użytkownikowi (klientowi) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, fax. 22 531-03-01, kancelaria@uodo.gov.pl

2.2. Dane w korespondencji elektronicznej
1. Firma przetwarza dane w celach kontaktowych zgodnie z inicjatywą klienta.
2. Stronę Firmy można odwiedzać z zachowaniem anonimowości oraz bez podawania swoich danych osobowych, jednakże podczas pierwszej wizyty na stronie Firmy, komunikat ze strony  poprosi o wyrażenie zgody na umieszczenie plików cookies na urządzeniu oraz śledzenie zachowania w witrynie.
3. Działanie takie, pomaga nam lepiej zrozumieć, sposób korzystania z naszej strony przez użytkowników (pacjentów), oraz poprawić oferty i usługi na naszej stronie. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na powyższe praktyki i chce pozostać całkowicie anonimowy, może wybrać opcję niewyrażania zgody lub może wycofać zgodę ze skutkiem na przyszłoś
, przez użycie dostępnego mechanizmu rezygnacji. W takim przypadku zbierzemy tylko niektóre informacje anonimowe, które nie dotyczą bezpośrednio danej osoby, a odnoszą się przykładowo do liczby odwiedzających naszą stronę, schematów przeglądania oraz obszarów zainteresowań. Informacje te analizujemy, aby zrozumieć, w jaki sposób nasi pacjenci korzystają ze strony, ocenić trendy, statystyki oraz potrzeby naszych pacjentów, co pomaga nam w poprawieniu naszej strony oraz w lepszej obsłudze klienta.
4. W przypadku, gdy klient wyrazi zgodę na umieszczenie plików cookies na urządzeniu oraz śledzenie zachowania w witrynie, wówczas otrzymane dane osobowe możemy wykorzystywać tylko w postaci anonimowej (tzn. w formie uniemożliwiającej zidentyfikowanie osoby, która nie pozwala na ustalenie jej tożsamości), do celów statystycznych oraz do oceny wewnętrznej sposobu poprawienia naszych produktów i usług. Dane nie będą przetwarzane do celów innych lub poza zakresem niniejszej „Polityki prywatności i plików cookies”, z wyjątkiem sytuacji dozwolonych lub wymaganych przez przepisy prawa.

2.3. Formularz kontaktowy
1. Firma zbiera dane osobowe przekazane dobrowolnie przez klient w przypadku kontaktu z nami przez formularz kontaktowy na stronie w zakładce „Kontakt”, na przykład po wysłaniu pytania lub zgłoszenia skargi. Jeżeli nie określono inaczej w niniejszej „Polityce prywatności i Plików Cookies”, dane nie będą wykorzystywane bez zgody klienta do celów innych niż rozpatrzenie pytania/skargi oraz nie będą wykorzystywane do innych celów, jeżeli nie jest to jednoznacznie dozwolone lub wymagane przez przepisy prawa. Pytania/skargi będą rozpatrywane przez Firmę.
2. Przetwarzanie danych osobowych przez Firmę w celach innych niż wskazane w pkt. 1 wymaga uprzedniej zgody użytkownika (klienta). Warunkiem wyrażenia przez użytkownika (klienta) kolejnej zgody jest uzyskanie przez użytkownika (klienta) od Firmy informacji o celach, sposobach, odbiorcach oraz czasie przetwarzania danych.
3. Administrator dane uzyskane w korespondencji elektronicznej przetwarza:
a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – tj. prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora tj.: w celu umożliwienia Administratorowi udzielenia użytkownikowi (klientowi) odpowiedzi na zadane pytanie, skargę, wniosek lub inne zgłoszenia oraz w celu umożliwienia Administratorowi obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub umożliwienia Administratorowi ustalenia lub dochodzenia roszczeń;
b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – tj. w celu w celu realizacji zawartej umowy lub podjęcia czynności na rzecz jej zawarcia;
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wymienionych wcześniej dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom danych osobowych.
5. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru danych i tylko na podstawie przepisów prawa.
6. Dodatkowo dane osobowe mogą być udostępniane:
a) podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne (w tym dostawcy rozwiązań IT, podmioty odpowiedzialne za serwisowania sprzętu);
b) dostawcom usług teleinformatycznych;
c) dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń, w szczególności kancelariom prawnym oraz zewnętrznym audytorom.
7. Osoby oraz firmy wymienione w pkt. 6 lit a) – c) zostały zobowiązane przez Firmę do nieprzekazywania danych oraz do ich zabezpieczenia przed dostępem jakichkolwiek innych osób. Wymienione osoby mogą przetwarzać dane wyłącznie w zakresie oraz czasie niezbędnym do wykonania łączącej je z Firmą umów o realizację usług, a także obsługi formalnej i doradczej.  
8. Klient wyraża zgodę na udostępnienie danych zawartych w formularzu, w celach określonych w pkt. 3 poprzez zaakceptowanie niniejszego dokumentu „Polityka prywatności i Plików Cookies”.
9. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Dane udostępniane w celu prowadzenia z nami korespondencji są przez nas zabezpieczone przed dostępem osób trzecich za pomocą adekwatnych środków technicznych, technologicznych i organizacyjnych. Dane te są usuwane w terminie 1 roku od zakończenia wątku, łącznie z korespondencją, chyba, że zachowanie wątku jest niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia roszczeń administratora. W takim przypadku zapis konwersacji wraz z danymi zostaje zachowany do dnia wydania prawomocnego wyroku zasądzającego bądź oddalającego roszczenie lub do chwili przedawnienia roszczeń.
11. Dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a ich przetwarzanie podlega zasadom określonym w pkt. 2.1.
12. Firma wskazuje, iż użytkownik (klient) powinien mieć na uwadze zewnętrzne domeny do których prowadzi ta strona. Domeny te stosują własne rozwiązania w zakresie polityki prywatności standardów bezpieczeństwa oraz stosują pliki cookies. Domeny zewnętrzne względem strony Firmy to aktualnie: www.facebook.com, www.youtube.com

3. Pliki Cookies
1. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, które stanowią dane informatyczne. Pliki te nasza witryna chce umieszczać na komputerze użytkownika lub innych urządzeniach podłączonych do Internetu, np. tabletach lub smartfonach. Jeżeli w przeglądarce ustawiono akceptację plików cookies, to przeglądarka dodaje tekst w małym pliku. Pliki cookies są wówczas przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą oraz czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, a także unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies są operator tj. firma hostingowa (jako dostawca serwisu internetowego) i jego partnerzy oraz dostawca serwisu, którzy jednocześnie uzyskują dostęp do tych plików.
2. Wykorzystywane przez Firmę na stronie internetowej pliki cookies mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania i wydajności strony internetowej, gdyż pliki cookies umożliwiają: (1) dostosowanie zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika, (2) zapewnienie optymalizacji korzystania ze stron internetowych, gdyż pliki pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, (3) tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć Firmie, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, (4) utrzymanie, po zalogowaniu, sesji użytkownika serwisu, dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła (5) działanie serwisom social media jak np. Facebook pozwalające na dzielenie się i polubienie zawartości serwisu.
3. W ramach serwisu Firma stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika, do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania w przeglądarce internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
4. Jeżeli użytkownik nie zaakceptuje plików cookies, czyli nie wyrazi zgody na umieszczenie plików cookies na urządzeniu oraz śledzenie zachowania w witrynie, w sposób o którym mowa w pkt. 2.2., wówczas może to pogorszyć sposób użytkowania i funkcjonowania serwisu, w tym uniemożliwić korzystanie, z niektórych oferowanych funkcji i usług.
5. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej. W przypadku braku zmian w ustawieniach i dalszego korzystania z tej strony internetowej przyjmuje się, że użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies wymaganych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej Firmy.
6. Jeżeli użytkownik korzysta z różnych urządzeń do dostępu do strony np. ze smartfona, tabletu, komputera itd., musi zapewnić, aby każda przeglądarka na każdym urządzeniu była dostosowana w sposób odzwierciedlający własne preferencje.

3.1. Narzędzie analityczne - korzystanie z Google Universal Analytics
1. Strona Firmy korzysta z Google Universal Analytics („Google Analytics”), usługi internetowej dostarczanej przez Google, Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ir. Usługa Google Analytics wykorzystuje pliki cookies do analizowania działań, preferencji i wyborów użytkownika (klienta) na stronie Firmy. Zasadniczo wszystkie informacje utworzone przez pliki cookies dotyczące korzystania z naszej strony są przekazywane i przechowywane przez firmę Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Należy pamiętać, że Firma nie kontroluje zbierania, przechowywania i wykorzystywania takich informacji przez Google oraz nie ma dostępu do zebranych informacji. Firma Google wykorzystuje te informacje jako wskazany podmiot przetwarzający dane, aby pomóc Firmie w ocenie korzystania ze strony, tworzeniu raportów na temat korzystania ze strony oraz zapewnienia innych usług statystycznych i analitycznych związanych z korzystaniem ze strony. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie jest powiązany z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez firmę Google.
2. Można zapobiec zbieraniu danych tworzonych przez pliki cookies na temat korzystania z tej strony (w tym adresu IP) oraz zrezygnować ze śledzenia przez Google Analytics na wszystkich stronach poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki, która jest dostępna pod linkiem:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
3. Alternatywnie do instalowania wtyczki przeglądarki lub w przypadku korzystania z Witryny na urządzeniach mobilnych można również zrezygnować ze śledzenia przez Google Analytics przez kliknięcie łącza dostępnego w ramach usługi Google Analytics. W takim przypadku w przeglądarce umieszczony zostanie plik cookies zapobiegający dalszemu śledzeniu korzystania z Witryny przez Google Analytics. Rezygnację należy wprowadzić dla każdego urządzenia używanego do odwiedzania naszej strony.
4. Administrator informacje o użytkowniku (kliencie) z narzędzia analitycznego Google Analytics przetwarza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – tj. prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora.

3.2. Narzędzie analityczne – korzystanie z Google Ads
1. Strona Firmy korzysta z Google Ads, usługi internetowej dostarczanej przez Google, Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ir. Usługa Google Ads wykorzystuje pliki cookies do analizowania działań, preferencji i wyborów użytkownika (klienta) na stronie Firmy, w tym z uwzględnieniem zmiennych populacyjnych: płeć, wiek i region. Zasadniczo wszystkie informacje utworzone przez pliki cookies dotyczące korzystania z naszej strony są przekazywane i przechowywane przez firmę Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Należy pamiętać, że Firma nie kontroluje zbierania, przechowywania i wykorzystywania takich informacji przez Google oraz nie ma dostępu do zebranych informacji.
2. Można zapobiec zbieraniu danych tworzonych przez pliki cookies na temat korzystania z tej strony (w tym adresu IP) oraz zrezygnować ze śledzenia przez Google Ads na wszystkich stronach poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki, która jest dostępna pod linkiem: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=pl
3. Alternatywnie do instalowania wtyczki przeglądarki lub w przypadku korzystania z Witryny na urządzeniach mobilnych można również zrezygnować ze śledzenia przez Google Ads przez kliknięcie łącza dostępnego w ramach usługi Google Ads. W takim przypadku w przeglądarce umieszczony zostanie plik cookies zapobiegający dalszemu śledzeniu korzystania z Witryny przez Google Ads. Rezygnację należy wprowadzić dla każdego urządzenia używanego do odwiedzania naszej strony.
4. Administrator informacje o użytkowniku (kliencie) z narzędzia analitycznego Google Ads przetwarza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – tj. prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora.

3.3. Korzystanie z Google Maps
1. Strona Firmy korzysta z Map Google, usługi internetowej dostarczanej przez Google, Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ir. Usługa Google Maps wykorzystuje pliki cookies w celu wyświetlania mapy interaktywnej, która dodatkowo jest umieszczona na stronie w zakładce „Kontakt”.
2. Aby wyświetlić żądaną mapę, Google pobiera adres IP, który może być przekazywany i przechowywany przez firmę Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Ponadto firma Google może zbierać informacje na temat korzystania z Map Google. Należy pamiętać, że Klinika nie kontroluje zbierania, przechowywania i wykorzystywania takich informacji przez Google oraz nie ma dostępu do zebranych informacji. Przed użyciem funkcji Mapy Google należy przeczytać dokładnie politykę prywatności Google. Polityka prywatności Google znajduje się pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl
3. W przypadku korzystania z Map Google na naszej stronie użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie regulaminu firmy Google, który podany jest pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl
4. Jeżeli użytkownik nie chce, aby firma Google zbierała informacje o korzystaniu z Map Google, może uniemożliwić zbieranie takich informacji przez całkowite wyłączenie usługi Mapy Google. Aby to zrobić, należy wyłączyć JavaScript w ustawieniach przeglądarki. Należy pamiętać, że w takiej sytuacji nie będzie w ogóle możliwości korzystania z Map Google.
5. Administrator informacje o użytkowniku (kliencie) z narzędzia analitycznego Google Ads przetwarza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – tj. prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora.
4. Logi serwera
1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a) czas nadejścia zapytania,
b) czas wysłania odpowiedzi,
c) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f) informacje o przeglądarce użytkownika,
g) informacje o adresie IP.
3. Dane powyższe nie są przetwarzane w sposób mający na celu łączenie tych danych z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i nie skutkuje taką operacją.
4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem przez firmę hostingowi jako dostawcę usług dla Firmy.

5. Ujawnianie danych osobowych
1. Firma zarządza stroną jako administrator. Ponadto Firma korzysta z narzędzi zewnętrznych dostawców usług technicznych, którzy są upoważnieni do świadczenia usług w imieniu Firmy. Podmioty te mogą mieć dostęp do danych osobowych, ale tylko w zakresie niezbędnym do umożliwienia użytkownikom korzystania ze strony, na zasadach określonych w odrębnych umowach zawartych z Firmą, w których są zawarte zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych w ramach dostawy usług technicznych.

6. Przechowywanie danych osobowych i bezpieczeństwo danych
1. Dane użytkowników są przechowywane na serwerach dostawcy świadczącego usługi hostingowe dla Firmy. Dane osobowe użytkowników traktujemy poufnie. Dostawca usług hostingowych wdrożył odpowiednie środki: techniczne, organizacyjne i bezpieczeństwa dla ochrony danych osobowych, przed ich nieupoważnionym: ujawnieniem, dostępem, modyfikacją, nadużyciem, przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem lub utratą.

7. Osoby małoletnie
1. Witryna zawiera wyłącznie bezpieczne i przyjazne treści, nie jest jednak ukierunkowana na
odbiorcę małoletniego, poniżej lat 16. Firma nie przewiduje celowego gromadzenia danych, dotyczących tej kategorii użytkowników. Jeśli Firma uzyska rzeczywistą wiedzę, że zostały zebrane dane osobowe od osoby, która nie ukończyła 16 lat, niezwłocznie takie dane usunie, o ile nie będzie prawnie zobowiązana do zatrzymania takich danych. Jeśli użytkownik (klient) uważa, że Firma omyłkowo lub nieumyślnie zebrała informacje od osoby, która nie ukończyła 16 lat, powinien niezwłocznie skontaktować się w tej sprawie z Firmą.

8. Zmiany „Polityki prywatności i Plików Cookies” na stronie
Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania w przyszłości zmian w dokumencie „Polityka prywatności i Plików Cookies”. Zmiany te zostaną ujawnione na stronie. Zmieniona wersja „Polityki prywatności i plików cookies” zostanie udostępniona na stronie niezwłocznie po dokonaniu zmian. Firma nie zamierza zbyt często wprowadzać zmian w tej polityce, stąd dobrze aby użytkownik (klient) każdorazowo zapoznał się z widniejącym na stronie tekstem „Polityki prywatności i Plików Cookies”, aby przeczytać i wyrazić zgodę na zbierane przez nas informacje, sposób ich wykorzystywania oraz warunki ich ujawniania.