Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

cookies

INFORMACJA DLA KONTRAHENTÓW W SPRAWIE ZMIAN W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
 
Uprzejmie informujemy, że w ramach współpracy ze swoimi klientami Santex24 Sp. Z o.o. – jako Administrator danych osobowych – przetwarza dane osobowe kontrahentów (w tym osób fizycznych) i pracowników.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/14 z 4 maja 2016 (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jako Administrator danych osobowych Kontrahenta, podaję następujące informacje:
  1. Dane dotyczące Administratora:
Santex24 Sp. Z o.o., 95-200 Pabianice, ul. Kresowa 20, NIP 7311827389, REGON 472960668, dane kontaktowe: rodo@santex24.pl
  1. Cel przetwarzania Państwa danych osobowych:
- zawarcie i wykonanie umowy dotyczącej transakcji kupna sprzedaży towarów handlowych,
- wykonanie ciążących na Santex24 Sp. Z o.o. obowiązków prawnych, np. wystawianie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami,
- weryfikowanie wiarygodności płatniczej – przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny,
- marketing produktów własnych Administratora, w tym informowanie o produktach i punktach sprzedaży,
- wykrywanie nadużyć i zapobieganie im,
- ustalenie, ochrona i dochodzenie roszczeń,
- tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, co obejmuje raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług,
- zapewnienie bezpieczeństwa sieci i informacji.
  1. Odbiorcy Państwa danych osobowych:
- podmioty wspierające operacyjnie realizację transakcji takie jak: obsługa techniczna, obsługa księgowa, Call Center, obsługa sklepów i portali internetowych Administratora, podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską,
- organizacje płatnicze,
- podmioty promujące lub pośredniczące w sprzedaży usług Administratora,
- podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, informatyczne, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową i rachunkową.
  1. Transfery Państwa danych:
Wszelkie transfery Państwa danych osobowych odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym do państw spoza obszaru UE.
 
 
  1. Okres przechowywania danych osobowych:
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji transakcji handlowej, a w zakresie związanym z obroną lub dochodzeniem roszczeń, do czasu przedawnienia roszczeń. Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.
  1. Prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych:
Przysługuje Państwu – w odniesieniu do Państwa danych osobowych – prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
- żądania usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,
- żądania ograniczenia przetwarzania danych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
- żądania przenoszenia danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
- wniesienia skargi do GIODO w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych.
 
Podanie danych osobowych Kontrahenta jest wymogiem prawnym związanym z przeciwdziałaniem terroryzmowi i praniu pieniędzy, a także wymogiem umownym. Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości realizacji transakcji.